Koine Greek New Testament- Word Frequency List (Fourth 500 Words, Part 4) 2019

It was too much to put all 5000+ Greek words on one post, so I plan to make multiple posts of 500 words. This is the fourth 500 most frequently used Greek words in the Greek New Testament. To find the next post, search something like “Greek Word list part 5” on this website’s search bar.

1501ἀποθήκη6storehouse; barn
1502περιάγω6go about; go around
1503μέλας6black; ink
1504περισσός6beyond; extraordinary
1505κάρφος6speck
1506δοκός6beam of wood
1507ῥήσσω6break; burst; throw down
1508λύκος6wolf
1509ἀνακλίνω6recline at table
1510πενθερά6mother-in-law
1511πυρετός6fever
1512διαπεράω6cross over
1513ἱνατί6why
1514πήρα6leather pouch; traveler’s bag
1515φορέω6bear; wear
1516ζυγός6yoke; balance scale
1517φορτίον6burden; load; cargo
1518στάχυς6head of grain; stachys
1519σβέννυμι6quench; extinguish
1520αἰγιαλός6shore; beach
1521ἀναπληρόω6fill; fulfill; fill up
1522μέριμνα6care; worry; anxiety
1523συντέλεια6end; close; completion
1524Ἡρῳδιάς6Herodias
1525κόφινος6basket
1526πεντακισχίλιοι6five thousand
1527χειμών6storm; winter; bad weather
1528κλείς6key
1529ζημιόω6forfeit; suffer loss
1530πρᾶξις6deed; function; act
1531συλλαλέω6converse with; talk with
1532συμφωνέω6agree; be of one mind
1533βάρος6burden; weight
1534ἐπιβαίνω6set foot in; go aboard
1535ὡσαννά6hosanna
1536Ναζαρέθ6Nazareth
1537σπήλαιον6cave; hideout
1538φύλλον6leaf
1539μεταμέλομαι6change one’s mind
1540ἀποδημέω6go on a journey
1541θαυμαστός6wonderful; marvelous
1542βαρύς6heavy; weighty; important
1543ὑπόκρισις6hypocrisy
1544βδέλυγμα6abomination; detestable thing
1545ἄκρον6extreme limit; end; top
1546τρώγω6eat
1547κιβωτός6chest; ark; wooden box
1548κραυγή6shout; shouting; clamor
1549βαρέω6burden; weigh down
1550καταφιλέω6kiss
1551ἐμπτύω6spit (on)
1552ἐκδύω6strip; take off
1553κόκκινος6scarlet
1554Κυρηναῖος6Cyrenian; of Cyrene
1555ὄξος6sour wine
1556καταπέτασμα6curtain
1557σινδών6linen cloth
1558παρασκευή6day of preparation
1559ἕνδεκα6eleven
1560Ναζαρηνός6Nazarene
1561παρατηρέω6watch closely
1562μάστιξ6torment; whip; suffering
1563παραδέχομαι6receive; accept
1564σπόρος6seed
1565διεγείρω6stir up; wake up; arouse
1566σωφρονέω6be sensible; be reasonable
1567ἀπορέω6be perplexed; be at a loss
1568ἐξαυτῆς6at once; immediately
1569ἀποτάσσω6renounce; say farewell (to)
1570λανθάνω6escape notice
1571στενάζω6sigh; groan
1572ἀποκόπτω6cut off; cut away
1573ἀποστερέω6steal; defraud
1574χρῆμα6property; wealth; money
1575ἀναμιμνῄσκω6remember; be reminded
1576βάτος6thorn bush; bush
1577πρόφασις6pretext
1578συντελέω6finish; close; complete
1579δίς6twice
1580θερμαίνω6warm; warm oneself
1581χειροποίητος6made by hands
1582ἀποφέρω6take away; carry away
1583Ἀλέξανδρος6Alexander
1584πληροφορέω6fulfill; convince fully
1585καθότι6because
1586θυμίαμα6incense; incense offering
1587ἀπειθής6disobedient
1588λειτουργία6service; ministry
1589ὕψος6height; high place
1590σπεύδω6hurry; hasten
1591συμβάλλω6converse; confer
1592προκόπτω6advance; progress
1593μέτοχος6sharing in; participating in
1594κόλπος6chest; bosom; breast
1595πλέω6sail
1596συναντάω6meet; happen
1597σκοπέω6notice; look out for
1598συνευδοκέω6agree with; approve of
1599διαφθείρω6destroy; corrupt
1600περιζώννυμι6gird; gird oneself
1601ἐργασία6business; gain; profit; trade
1602αἰσχύνη6shame; shameful deed
1603βουλεύω6resolve; decide
1604μόσχος6ox; calf; young bull
1605ἐπαινέω6praise
1606ἐγκακέω6be discouraged
1607ἐκδικέω6grant justice; vindicate
1608λείπω6lack; fall short
1609πώποτε6ever; at any time; ever yet
1610ἔχθρα6enmity
1611ἀνόητος6foolish; unintelligent
1612διερμηνεύω6interpret; explain
1613ἐξηγέομαι6make known; describe; explain
1614Ναθαναήλ6Nathanael
1615φαῦλος6bad; evil; worthless; base
1616ἐραυνάω6examine; investigate; search
1617ἑλκύω6draw; haul
1618πηλός6clay
1619ὀσμή6smell; odor; fragrance
1620σημαίνω6report; signify; indicate
1621ὑπόδειγμα6pattern; model; example
1622ὅπλον6weapon; tool; instrument
1623διάλεκτος6language
1624διαφθορά6destruction; corruption
1625προορίζω6predestine; foreordain
1626ἀλλάσσω6change; exchange
1627κακόω6mistreat; harm
1628μετατίθημι6change; transfer; be taken up
1629ἀπωθέω6repudiate; reject
1630Ἰκόνιον6Iconium
1631Λύστρα6Lystra
1632μάταιος6useless; empty; fruitless
1633μόλις6with difficulty; only rarely
1634Τρῳάς6Troas
1635ἐκδέχομαι6wait for; expect
1636ποιητής6doer; maker
1637Κόρινθος6Corinth
1638Ἀκύλας6Aquila
1639σκληρύνω6harden
1640ἀνάθεμα6cursed; accursed
1641βάρβαρος6barbarian; foreigner
1642ἀσέβεια6ungodliness; impiety
1643ὁμοίωμα6form; appearance; likeness
1644φθαρτός6perishable; corruptible
1645εἴπερ6since; if indeed
1646καταλλάσσω6reconcile
1647θνητός6mortal
1648ἐξαπατάω6cheat; deceive
1649πρόσκομμα6stumbling
1650ἐγκεντρίζω6graft in
1651ἀνυπόκριτος6genuine; without hypocrisy
1652φιλαδελφία6brotherly love
1653εἰκῇ6without cause; in vain; no purpose
1654ἀξίως6worthily
1655ψυχικός6natural; unspiritual
1656μιμητής6imitator
1657ἔνι6there is
1658πυρόω6to burn; burn; fire
1659πεποίθησις6confidence
1660νόημα6mind; thought; purpose
1661θαρρέω6be courageous; be confident
1662ὁμολογία6confession
1663κατάρα6curse
1664μεσίτης6mediator
1665παιδεία6discipline; training
1666ἀγών6struggle; fight
1667Λαοδίκεια6Laodicea
1668νήφω6be sober; be self-controlled
1669ἐπιφάνεια6appearance; appearing
1670βασανισμός6torture; torment
1671בדל5to withdraw, go over, be excluded, singled out; to separate, to divide from, single out
1672קרא 15to call, to shout; to name, appoint, summon, proclaim, announce; to recite, read
1673מִן5because; without; from; since; of; after; away from, out of
1674מָאוֹר5luminary; source of light
1675הִיא5this, that; this same; the same; she, it
1676רֶ֫מֶשׂ5creeping thing; creature
1677חַיָּה 15animals; all kinds of animals; wild animals, beasts of prey; beast-like creatures
1678γένεσις5genealogy; birth; existence; origin
1679Ἰεσσαί5Jesse
1680δεκατέσσαρες5fourteen
1681ἔχιδνα5snake; viper
1682ἁλιεύς5fisherman
1683προβαίνω5advance; go on; go forward
1684καταπατέω5trample; trample under foot
1685ἀντίδικος5opponent; accuser; plaintiff
1686εἰσακούω5obey; hear; listen
1687ἀφανίζω5destroy; disappear
1688φωτεινός5shining; radiant
1689ὀλιγόπιστος5of little faith
1690χρῄζω5need; have need of
1691κύων5dog
1692ἅρπαξ5robber; swindler
1693θεμελιόω5establish; lay the foundation
1694ἄμμος5sand
1695δυσμή5west
1696κῦμα5wave
1697ὁρμάω5rush (headlong)
1698Μαθθαῖος5Matthew
1699κράσπεδον5edge; border; tassel
1700ἐμβριμάομαι5be deeply moved; warn sternly
1701Ἁλφαῖος5Alphaeus
1702ἄργυρος5silver
1703χαλκός5brass; bronze; copper
1704κονιορτός5dust
1705ἀνεκτός5bearable; endurable
1706ἀνάπαυσις5rest; cessation; relief
1707καταδικάζω5condemn; pronounce guilty
1708ἐρημόω5ruin; lay waste; depopulate
1709σκορπίζω5scatter abroad; scatter
1710περίσσευμα5abundance; fullness
1711συμπνίγω5choke; crowd around
1712δή5now; indeed; therefore
1713σίναπι5mustard
1714ἔμπορος5merchant
1715πίναξ5platter; dish; platter, dish
1716ἄρρωστος5ill; sick; sick, ill
1717ὁδηγός5guide; leader
1718ὁδηγέω5lead; guide
1719ἀσύνετος5foolish; senseless
1720ἐκλύω5become weary; give out
1721σπυρίς5basket; hamper
1722τετρακισχίλιοι5four thousand
1723ἐπισκιάζω5cover; overshadow
1724ἐννέα5nine
1725θῆλυς5female
1726ψευδομαρτυρέω5bear false witness
1727ὄνος5donkey
1728στρώννυμι5spread
1729σείω5stir up; set in motion; shake
1730θηλάζω5nurse
1731ληνός5winepress
1732ὑβρίζω5mistreat; insult
1733ἐπιγραφή5inscription
1734πρωτοκλισία5place of honor
1735πτέρυξ5wing
1736ἀετός5eagle; vulture
1737σκοτίζω5darken
1738χρονίζω5delay; take time
1739μεθύω5be drunk
1740εὖ5well; well done; excellent
1741σκληρός5harsh; hard
1742καταράομαι5curse
1743ποίμνη5flock
1744περίλυπος5very sad; deeply grieved
1745διαρήσσω5tear; break
1746κολαφίζω5beat; strike with the fist
1747παίω5strike; hit; to strike
1748ἀπέναντι5before; opposite
1749παραπορεύομαι5go (through); pass by; go by
1750συσταυρόω5crucify with
1751πλάνος5deceitful; deceiver
1752ἀνακράζω5cry out
1753πλοιάριον5boat; small boat
1754δαπανάω5spend
1755ἡδέως5gladly
1756ἥμισυς5half
1757ἐλαύνω5drive; row
1758πωρόω5harden
1759περίκειμαι5be around; be placed around
1760γαζοφυλάκιον5treasury; contribution box
1761ἐξαίφνης5suddenly
1762ἐπιγράφω5inscribe; write on
1763εὐσχήμων5prominent; of high repute
1764τρόμος5trembling
1765συνεργέω5work together
1766καθεξῆς5in order; one after the other
1767Ἀαρών5Aaron
1768ἐναντίον5before; in the sight of
1769ἄμεμπτος5blameless; faultless
1770στεῖρα5barren; infertile
1771ἀγαλλίασις5joy; exultation
1772διαμένω5remain; continue
1773ὑπερήφανος5arrogant; proud
1774ἐμπίπλημι5satisfy; fill
1775ὄγδοος5eighth
1776δόγμα5command; decree; ordinance
1777σωτήριος5saving; bringing salvation
1778νηστεία5fasting; fast; going hungry
1779μεταδίδωμι5give; share
1780εἶδος5form; outward appearance
1781χρίω5anoint
1782δεκτός5acceptable; favorable
1783παραλύω5weaken; disable
1784διαπορεύομαι5pass through; go through
1785ἔντιμος5precious; honored; valuable
1786ἑξῆς5next
1787ἱματισμός5clothing
1788κατακλίνω5recline at dinner
1789ἐκμάσσω5wipe; wipe dry; dry
1790ὑπολαμβάνω5think; believe; assume
1791ἡδονή5pleasure
1792ἑβδομήκοντα5seventy
1793πατέω5tread; trample; tread on
1794σκορπίος5scorpion
1795μερίς5portion; share; part
1796ποίμνιον5flock
1797μεθύσκω5make drunk
1798κῆπος5garden
1799ἡσυχάζω5be quiet; remain silent
1800ἐπέχω5hold fast; fix attention on
1801συνεσθίω5eat with
1802αἰσχύνω5be disgraced; be put to shame
1803μεθίστημι5remove; turn away; mislead
1804στῆθος5chest; breast
1805φόρος5tax; tribute
1806πανουργία5craftiness; trickery
1807ἀκαταστασία5disorder; insurrection
1808παγίς5snare; trap
1809αἴτιος5cause; ground for complaint
1810ἀναπέμπω5send back; send over
1811δικαίως5justly; uprightly; fairly
1812ἔμφοβος5terrified; afraid
1813παρακύπτω5stoop; bend over to look
1814ὀθόνιον5linen cloth
1815σκηνόω5live; take up residence
1816Νικόδημος5Nicodemus
1817βασιλικός5royal; royal official
1818ὀψάριον5fish
1819παροιμία5parable; figurative saying; proverb
1820μαίνομαι5be out of one’s mind; rave
1821λούω5bathe; wash
1822παράκλητος5helper; intercessor; advocate
1823λατρεία5worship; service
1824μιαίνω5defile
1825πλευρά5side
1826σύρω5drag; draw; pull
1827συγχέω5stir up; confuse; confound
1828Παμφυλία5Pamphylia
1829ἐξαλείφω5wipe away
1830ἰδιώτης5outsider; unskilled person
1831παραγγελία5command; instruction
1832Φαραώ5Pharaoh
1833Αἰγύπτιος5Egyptian
1834ἔπειμι5come upon; come near
1835Κύπρος5Cyprus
1836σιδηροῦς5iron
1837ἀνθύπατος5proconsul
1838εἴσοδος5entrance; access; acceptance
1839ὑετός5rain
1840ζήτημα5issue
1841Μακεδών5Macedonian
1842Θεσσαλονίκη5Thessalonica
1843Ἰάσων5Jason
1844προθυμία5readiness; willingness
1845ἀντιτάσσω5oppose; resist
1846Ἄρτεμις5Artemis
1847Ἐφέσιος5Ephesian
1848Γάϊος5Gaius
1849Ἀρίσταρχος5Aristarchus
1850Τυχικός5Tychicus
1851μαρτύρομαι5implore; testify; insist
1852ἐπίσκοπος5overseer; bishop
1853στοιχέω5follow; hold to; conform
1854ἀσφαλής5truth; certain; certainty
1855ἐγκόπτω5hinder; thwart
1856ἄνεσις5rest; relief
1857ἐντυγχάνω5appeal; intercede
1858προγινώσκω5foreknow; know beforehand
1859ὁποῖος5as; of what sort
1860Κρήτη5Crete
1861περιαιρέω5take away; remove
1862ἀόρατος5invisible
1863παραβάτης5violator; transgressor
1864κενόω5empty; render void
1865ἐφάπαξ5once for all
1866ἐνοικέω5live; dwell; dwell (in)
1867δουλεία5slavery; servility
1868υἱοθεσία5adoption
1869φύραμα5batch of dough; lump
1870ἐπιτυγχάνω5obtain
1871πταίω5stumble; trip
1872οἰκτιρμός5mercy; compassion; pity
1873ὑπερέχω5surpass; be better than
1874λειτουργός5servant; minister
1875ὀνειδισμός5reproach; disgrace; insult
1876ψάλλω5sing praise
1877εὐπρόσδεκτος5acceptable
1878ἀνέγκλητος5blameless; above reproach
1879μωρία5foolishness
1880γάλα5milk
1881μετασχηματίζω5change; disguise oneself
1882πλεονεκτέω5defraud; exploit
1883ὑπερβάλλω5go beyond; surpass
1884πρόκειμαι5lie before; be set before
1885ὑπόστασις5undertaking; project
1886ἐπιχορηγέω5give; provide; supply
1887περιποίησις5possession; gaining
1888ᾄδω5sing
1889θώραξ5breastplate
1890καίπερ5although
1891ἐπιεικής5gentle; kind; tolerant
1892ἀρετή5excellence of character
1893μῦθος5myth
1894ἐκτρέπω5turn; turn away
1895βέβηλος5worthless; pointless
1896ζόφος5darkness; gloom; deep gloom
1897πένθος5mourning
1898καταλαλέω5slander; speak evil (of)
1899ἀντίχριστος5antichrist
1900πέτομαι5fly
1901οὐρά5tail
1902βύσσινος5fine linen
1903חֹ֫שֶׁךְ4darkness; darkening
1904פָּנֶה4front; head, face; the front; former times, an earlier period
1905בַּ֫יִן4between; interval
1906לַ֫יְלָה4night
1907יַבָּשָׁה4dry land; mainland
1908יָם4sea, lake
1909עֵ֫שֶׂב4herbage, weed; fodder, vegetables
1910זרע4to sow
1911פְּרִי4fruit; produce; offspring, descendants
1912יצא4to lead out; to produce; to come/go out, come/go forth; to proceed, come forward
1913אור4to dawn, become light; to shine, illuminate, ignite
1914נֶ֫פֶשׁ4life; people; throat; soul; breath; neck; living being; personality; dead soul
1915חַי 24living, alive
1916רמשׂ4to slink, crawl; to arise, be aroused
1917μετοικεσία4deportation
1918λάθρᾳ4secretly; privately
1919σμύρνα4myrrh; smyrna
1920ἀνακάμπτω4return
1921ἀκρίς4locust
1922μέλι4honey
1923γέννημα4brood; offspring
1924ἐκπειράζω4tempt
1925πραΰς4gentle; meek; humble
1926μωραίνω4make foolish
1927μοιχάω4commit adultery with
1928ὅλως4completely; everywhere
1929δανείζω4lend; borrow
1930ἐθνικός4pagan; Gentile; unbeliever
1931ῥύμη4street; narrow street; lane
1932ἀριστερός4left (hand)
1933ταμεῖον4inner room; storeroom
1934διορύσσω4break in
1935ἀντέχω4help; be devoted to
1936μαμωνᾶς4wealth; riches; money
1937πῆχυς4cubit
1938δόμα4gift
1939σῦκον4fig
1940λέπρα4leprosy
1941ἐνθύμησις4thought; reflection; idea
1942ἐπίβλημα4patch
1943θορυβέω4disturb; throw into disorder
1944σκύλλω4trouble; bother; annoy
1945Βαρθολομαῖος4Bartholomew
1946ἐκτινάσσω4shake off; shake out
1947Γόμορρα4Gomorrah
1948στρουθίον4sparrow
1949ψυχρός4cold
1950δεσμωτήριον4prison
1951μαλακός4soft; catamite
1952ὀρχέομαι4dance
1953θρηνέω4sing a dirge; sing a lament
1954σάκκος4sackcloth
1955συνετός4intelligent
1956κατάγνυμι4break
1957νῖκος4victory
1958βασίλισσα4queen
1959πέρας4end; limit
1960ἄνυδρος4waterless
1961πετρώδης4rocky (ground)
1962καυματίζω4burn up
1963πρόσκαιρος4temporary; transitory
1964βλαστάνω4bud; sprout
1965ἐκριζόω4uproot
1966λάχανον4vegetable; garden herb
1967κατασκηνόω4live; settle; (birds) to nest
1968ζυμόω4leaven
1969κάμινος4furnace
1970μαθητεύω4be a disciple
1971ἄτιμος4dishonored; without honor
1972τετραάρχης4tetrarch; tetrach
1973ἀποκεφαλίζω4behead
1974κακολογέω4revile; insult; speak evil of
1975πόρρω4far (away); far off
1976κυνάριον4dog; little dog
1977κυλλός4crippled; deformed
1978ἐρημία4wilderness; desert
1979μεταμορφόω4be changed; be transformed
1980γονυπετέω4kneel down
1981κῆνσος4tax; poll tax
1982μύλος4mill; millstone
1983ἐνενήκοντα4ninety
1984ἑπτάκις4seven times
1985κτῆμα4possession; landed property
1986κατακυριεύω4exercise dominion over
1987φραγμός4fence; hedge; partition
1988πύργος4tower; watchtower
1989ἐκδίδωμι4lease; let out for hire
1990ταῦρος4ox; bull
1991ἀμελέω4neglect; be unconcerned
1992πρωτοκαθεδρία4seat of honor; best seat
1993προσήλυτος4proselyte; convert
1994διπλοῦς4double; two-fold
1995ἀποδεκατόω4tithe; pay a tenth of
1996ὡραῖος4beautiful; timely; seasonable
1997ὀστέον4bone
1998Ἅβελ4Abel
1999ὠδίν4birth pains
2000κολοβόω4to shorten; shorten

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *